01 500 11 90
Prijava
01 500 11 90

Trajnostno poročilo

 

 

V drugem poročilu trajnosti GLS skupine, vas želimo obvestite o ciljih in dejavnosti družbe, ter napredku v gospodarskih, socialnih in okolijskih zadevah. Informacije na tem poročilu se nanašajo na obdobje 2013/2014 in 2014/2015,

Družbena odgovornost podjetja v skupini GLS obsega:

• Ekonomsko-komercialne trajnosti

• Okolje – odgovornost za podnebje in

   okolje

• Socialno-družbena odgovornost in Korporativna odgovornost

 

  Poročilo je razdeljen na naslednja poglavja: ThinkGLS,

  ThinkResponsible, ThinkQuality, ThinkGreen in ThinkSocial.

 

Razvrstitev podatkov in primerljivost

Če ni drugače navedeno se podatki nanašajo na skupino GLS kot celoto. Zaradi sprememb okolijskih podatkov v zadnjih dveh letih, so podatki vključeni v poročilo samo kot primerjava iz prejšnjih let.

Na primer, prodaja

DPD Systemlogistik GmbH & Co. KG je bil 31.3.2015 učinkovit, saj so se nove emisije in faktorji, ki so bili uporabljeni v primerjavi do leta 2012/13 trajnostnega poročila spremenili, zato številke emisij zdaj samo kotirajo v ekvivalentih ogljikovega dioksida.

 

Poročanje o emisijah in porabe virov:

V obdobju 2013/14 in 2014/15 razen če ni navedeno drugače.

Kategorizirali smo naslednje podatke :

• vse dejavnosti,  vsi izdelke in vse storitve

• vse subjekte, ki so vključeni v področju konsolidacije in bilanco stanja v skladu s pravili, ki urejajo računovodsko poročanje in/ali tistih subjektov, ki bistveno vplivajo na okolje v zvezi s tem.

Krog poročanja

Trajnostno poročilo skupine GLS izide vsaki dve leti v nemškem in angleškem jeziku in je dostopen na spletu. Prva izdaja je bila objavljena Februarja 2014 in se je navezovala na obdobje od 1. aprila 2013 do 31 marca leta 2015.

Dodatne informacije na spletu povezavi:

https://GLS-Group.EU/EU/en/Sustainability

Izračun načela

Sistem ravnanja z okoljem. Okolijske podatki za to poročilo so bili zbrani za GLS v eko odtis na osnovi ISO certifikat okolijskega sistem za upravljanje.

Emisije

Emisije so navedene kot ekvivalent ogljikovega dioksida. Poleg CO2, ki je najbolj škodljiv toplogredni plin in je največji delež emisij ogljikovega dioksida ekvivalenti dejavnik tudi drugih plinov, ki igrajo vlogo na učinek tople grede. Vrednosti so določene s pomočjo kategorij Toplogrednih plinov protokola (TGP), ki deli emisije v tri glavne kategorije: neposredne emisije, posredne emisije in druge posredne emisije.

 

Specifična poraba

Eco odtis vključuje podatke iz termalne energije, vode, papirja in električne energije porabljene v GLS ter podatke o količini odpadkov.

GLS v številkah

gls_v_stevilkah.jpg